Loading...
Deklaracja dostępności
Zakład Budżetowy „Cmentarz Miejski” w Białymstoku
zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Cmentarza Miejskiego w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://cmentarzmiejski.pl

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej dużej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- na stronie nie dodano możliwości zwiększenia odstępów między znakami – wybrana czcionka jest wystarczająco czytelna,
- na stronie mogą występować obrazy bez tekstu alternatywnego,
- dokumenty są w formacie PDF, nieczytelne przez czytniki ekranu pliki PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziami OCR.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia .
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Nawigacja jest przyjazna dla osób niedowidzących dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linku czy pola formularza.
Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych są odpowiednio oznaczone – poprzez atrybut „alt”.
Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, nie korzystające z technologii asystujących: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Wenclik, adres poczty elektronicznej - urszulawenclik@cmentarzmiejski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 653 92 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Skargi i odwołania
Nazwa organu odwoławczego: Kierownik Cmentarza Miejskiego w Białymstoku.
Adres organu odwoławczego: ul. Władysława Wysockiego 63, 15 -168 Białystok.
Adres e-mail organu odwoławczego: biuro@cmentarzmiejski.pl.
Telefon organu odwoławczego: 85 675 09 12.


Dostępność architektoniczna
Siedziba zakładu budżetowego „Cmentarz Miejski” w Białymstoku znajduje się przy ul. Władysława Wysockiego 63. Do budynku z poziomu parteru prowadzą schody z poręczą (cztery stopnie), a po ich przeciwnej stronie znajduje się podjazd z poręczą. Na terenie obiektu usytuowane są toalety publiczne dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Teren cmentarza jest ogrodzony, brama wjazdowa otwierana jest automatycznie z poziomu portierni. Na parkingu przed bramą główną cmentarza wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


Aplikacje mobilne
Zakład Budżetowy „Cmentarz Miejski” w Białymstoku nie udostępnia aplikacji mobilnych.